Etik Kurallar

1.AMAÇ

Era Grup Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş. ‘de çalışan tüm personellerin görevlerini yürütürken uygulamaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek.

2.KAPSAM

Era Grup Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş. İş Etiği Kuralları, tüm çalışanları kapsar.

3.TANIMLAR

Etik Kurallar; faaliyetlerimizi ve işlerimizi kanunlar, yönetmelikler ve prosedürler çerçevesinde yürütürken, her türlü tutum ve davranışımızla ilgili olarak yön gösteren kurallar bütünüdür.

4.SORUMLULUKLAR

Bu talimatın hazırlanmasında İnsan Kaynakları Müdürü, onaylanmasından Genel Müdür sorumludur.

Tüm birim müdürleri şirket içerisinde sorumlu oldukları birimlerde bu talimatı uygulamak ve uygulatmaktan sorumludur.

Tüm çalışanlar, Etik Kurallar içinde yer alan ilkeleri bilmek, anlamak ve uygulamakla yükümlüdür. Era Grup Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş., yurtiçinde ve yurtdışında iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve kuruluşlara, içinde bulunduğu topluma, müşterilerine, tedarikçilerine, ortaklarına ve çalışanlarına karşı tüm faaliyetlerinde ve ilişkilerinde aşağıda detaylı olarak belirtilen Etik Kurallara uygun tutum ve davranışlar sergilemeyi, şirketin kabul ettiği etik kriterlere uymayı ve başta kendi sektöründe olmak üzere tüm bu ilkelerin yaygınlaşarak benimsenmesi için çaba göstermeyi görev edinir.

5.DAĞITIM

Talimat dijital ortamda tüm çalışanlara dağıtılacaktır.

6.UYGULAMALAR

1.Dürüstlük:

Müşterilerine sağladığı ürün konusunda, verdiği sözlere ve anlaşmalara uyar. Era Grup Alüminyum kendisi tarafından ya da diğer şirketler aracılığıyla, patent, telif hakları, ticari sırlar, marka, bilgisayar programları ya da diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarının yetkisiz kullanımından kaçınır. Era Grup Alüminyum rakiplerle ya da diğer kişi ya da kuruluşlarla, ticaret özgürlüğünü kısıtlayan anlaşmalara (fiyat belirleme anlaşmaları gibi) taraf olamaz. Şirkete ve başkalarına ait ticari ve mali durumlar hakkında yanıltıcı açıklama ve tanıtım yaparak, aldatıcı davranışlarda bulunmaz. Era Grup Alüminyum diğer kurum ve kuruluşlar, ürün ve kişiler hakkında küçümseyici, alaycı ve rencide edici ifadeler kullanmaz.

2.Hukuka Saygı:

Tüm faaliyetlerinde yasal kurallara uygun hareket eder. Başka kuruluşlardan aldığı sürekli hizmetlerin yasalara uygun verilmesini kontrol eder ve gerekli takibi yapar. Era Grup Alüminyum vergi ve diğer yasal yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeyi, topluma örnek olmayı hedefler. Yasadışı ya da suç oluşturacak faaliyetlere girmez. İş yaşamında, iş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmaz. Çalışanlar, yöneticiler tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe şirketi üçüncü kişilere karşı temsil edecek herhangi bir davranışta bulunmaz, bu konuda yazışma yapmaz.

3.İnsan Kaynakları:

Era Grup Alüminyum yasaların yetersiz kaldığı durumlarda, iş etiği kuralları çerçevesinde çalışanlarının hakkını gözetir. Her türlü zorlayıcı ve baskı altında çalıştırmadan kaçınır. Çocuk işçiliğinin etkin bir şekilde önüne geçilmesine, işe alma ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın önlenmesine, şirketin tüm çalışanlarına karşı din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın yasal yükümlülüklerini tamamıyla yerine getirir.

Çalışanlarına ait özel bilgilere ve çalışanların özel yaşantısına müdahale etmez, çalışanlar hakkındaki her türlü bilgiyi saklı tutar. İşe alma, terfi ve tayinlerde ölçü olarak göreve uygunluk vasıflarını dikkate alır. Çalışanlara yönelik uygulamalarda cinsiyet, yaş, etnik köken ve dini inanca yönelik ayrım yapmaz. Yasalar ve şartların gerektirdiği seviyede sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını oluşturur ve imkânlar nispetinde geliştirmeye çalışır. Çalışanları hakkında çeşitli kanallardan elde edilebilecek kişiye ait özel bilgileri (sağlık bilgileri, ekonomik veriler vs. gibi) saklı tutar ve paylaşmaz. Çalışanlar şirketin imajını ve saygınlığını zedeleyecek her türlü davranışlardan kaçınır ve mesai saatleri içinde şirket yönetimince önceden belirlenmiş veya genel kabul görmüş giyim-kuşam tarzının ve davranış biçiminin dışına çıkmazlar.

4.Bilgiyi Elde Etme, Kullanma ve Koruma:

Era Grup Alüminyum, bilgilendirme politikaları çerçevesinde kamuoyuna ve ilgili sosyal paydaşlara şirket ve faaliyetleri hakkında doğru ve tam bilgi verir. Kendisine hizmet veren şirketlerin özel bilgilerini onlardan izinsiz üçüncü şahıslarla paylaşmaz. Çalışanlar pozisyonun ya da yapılan işin gereği olarak öğrenilen gizli ve özel bilgileri şirket dışına sızdıramazlar. Çalışanlar, şirketten ayrıldıktan sonra bile şirketin ticari bilgileri ile gizlilik yükümlülüğüne riayet etmek zorundadır. Çalışanların işlerini yaparken kullandıkları ya da oluşturdukları her türlü doküman Era Grup Alüminyum ‘a aittir. Bu dokümanlar gerçeğe uygun olmak zorundadır. Şirket politikasını yansıtan ve kişiye özel olan personele ait ücret, yan haklar ve benzeri özlük bilgileri gizlidir ve yetkililer dışında kimseye açıklanamaz. Personele ait bilgiler, kişiye özel olarak gönderilir. Personelin bu bilgileri başkalarına açıklaması veya bilgilerin açıklanması için diğer çalışanlara baskıda bulunması kabul edilemez.

5.İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre:

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), Era Grup Alüminyum ‘da çok önemli bir yere sahiptir. Her bir çalışan hem kendi iş güvenliğinden hem de çalışma arkadaşlarının iş güvenliğinden, ayrıca uymakla yükümlü olduğu İSG ve Çevre ile ilgili tüm prosedür ve talimatlardan sorumludur.

Her bir çalışan bu tanımlı politikamızı bilmek ve gereğini yapmakla yükümlüdür. Tüm çalışanların bu güvenlik politikaları doğrultusunda belirlenmiş kurallara uyması, yapmış olduğu tüm işleri bu kapsamda yapması gerekmektedir. Çevre ile ilgili konularda, zarar oluşmadan önleyici yaklaşımı destekler. Daha etkin bir çevre sorumluluğunun yaygınlaştırılması için girişimlerde bulunur. Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çaba sarf eder. Tüm faaliyetlerinde çevreyi kirletmeyerek, toprağı, suyu, havayı temiz tutmayı ilke edinmiştir.

6.1. ETİK KURALLARI DESTEKLEYİCİ UYGULAMALAR

6.1.1 Varlıkların Korunması ve Verimli Kullanılması:

Şirket adına yapılacak varlık kullanımlarında şirket çıkarları dikkate alınır. Şirket çıkarı olmaksızın her ne isim altında ve her kim adına veya yararına olursa olsun işletme varlıkları (makine, teçhizat, taşıt, demirbaş, mal, hammadde, yardımcı malzeme vb. gibi) amacı dışında ve yetkisiz kullanılamaz. Mesai saatleri dışında onaysız bir şekilde şirket varlıkları şirket dışına çıkarılamaz. Çalışanlar mesai saatleri içinde mesaisini sadece işi için kullanabilir. Yöneticiler çalışanları şahsi işleri için görevlendiremezler. Tüm çalışanlar şirket kaynaklarını mümkün olan en verimli şekilde kullanmalıdır. En önemli kaynaklardan biri olan zamanı etkin kullanmalı, zorunlu ziyaretçiler için görüşmeleri iş akışını engellemeyecek şekilde makul bir sürede tamamlamalıdır.

Şirketin nakdi varlıklarını korumak için; bütün ödemeler doğru ve yeterince ayrıntılı olarak açıklanmalı ve sadece ödeme belgesi ile kayıtlarda yazılı olan amaç için yetkili kişilerce yapılmış olmalıdır. Yeterli belgelerle desteklenmedikçe, yetkili onay almadan ve “acil” ve benzeri adlarla şirket adına hiçbir ödeme yapılamaz.

6.1.2 Tasarruf İlkesine Bağlılık:

Era Grup Alüminyum, gerçekleştirdikleri faaliyetlerde ve yürüttükleri projelerde kaynak kullanımında israfı engellemeyi ve tasarrufa özen göstermeyi ilke edinir. İş ile ilgili alınan kararlarda ve yapılan iç denetimlerde bu ilke göz önünde bulundurulmalıdır. Aynı şekilde çalışanlarımızda kuruluşumuzun maddi kaynaklarının ekonomik ve yüksek bir verimlilikle kullanımına, kendi aile bütçelerine gösterdikleri duyarlılıkla yaklaşırlar. Her bir Era Grup Alüminyum çalışanı, ortak bir kurumsal ilke olarak benimsenen bu davranış biçiminin şirketlerine rekabet üstünlüğü kazandıracağı gerçeğinin bilincinde ve anlayışında olmalıdır.

6.1.3 Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve Güvenliği:

Bilgi Teknolojileri Güvenliği ile ilgili prensibimiz veri kaybı ve veri güvenliği riskini en düşük seviyede tutmaktır. Elektronik ortamdaki bilgilerin güvenliğinin sağlanmasına destek olmak konusunda önemli bir yere sahip olan çalışanlarımızın (son kullanıcıların) şifrelerini gizli tutma, çalışma arkadaşı dahil hiç kimseyle paylaşmama noktasında gerekli özeni göstermeleri gerekmektedir. Tüm Era Grup Alüminyum çalışanlarının kişisel bilgisayar, e-posta ve internet kullanımlarında, kişisel bilgi gizliliği hakları ölçüsünde saygı gösterilir. Era Grup Alüminyum İş Etiği Kuralları’na aykırılık söz konusu olur ise gerekli şekilde elektronik iletişim kanalları kontrol edilebilir. Şirket bilgisayarları işletme amaçlarına uygun kullanılmalıdır; bunların dışında tüm Era Grup Alüminyum çalışanlarının şirket bilgisayarlarını ve elektronik posta hesaplarını kullanma hususunda gizlilik beklentileri bulunmamalıdır.

6.1.4 Çıkar Çatışması ve Haksız Menfaat Sağlama:

Çalışanlar mevcut görevlerden faydalanarak kendilerine, yakınlarına, ailelerine ve/veya iş ilişkisinde bulunulan üçüncü şahıs ve kurum/kuruluşlara iş sözleşmesi dışında çıkar sağlayamazlar.

Kendi adlarına veya yakın akrabalarına dâhil üçüncü şahısların adına, Era Grup Alüminyum’ un önemli temel unsurlarını etkileyebilecek, şirket çıkarlarına ters düşecek işler ya da Era Grup Alüminyum dan menfaat görecek işler yürütülemez. Çalışanlar şirketin taraf olduğu tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel menfaat elde edemezler.

6.1.5 Bir Başka İşte Çalışma:

Era Grup Alüminyum çalışanının çalışma saatleri içinde veya dışında bir başka kişi ve/veya kurum için ücret   veya benzer bir menfaat karşılığı çalışmaması esastır. Çalışanlar, kâr amacı gütmeyen organizasyonlarda ve üniversitelerde, yine şirket içerisindeki görevini aksatmayacak şekilde, yönetimin onayı ile sosyal sorumluluk ve yardım amaçlı görevlerde çalışabilir. Çalışanlar bu tür taleplerini ilgili bölüm müdürünün bilgisi dâhilinde İnsan Kaynakları bölümüne yaparlar.

6.1.6 Hediye Kabul Etme ve Verme:

Era Grup Alüminyum çalışanlarının yanlı kararlar vermelerini sağlayacak, davranışlarını etkileyebilecek, işin gidişatına uygun olmayan, ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik hediye ya da menfaat kabul etmemesi, 3. kişi, kurum ve kuruluşlara bu tarz etkiler oluşturabilecek hediye veya menfaat sağlama yönünde hiçbir girişimde bulunmaması esastır. Şirket çalışanları alt işverenlerden, tedarikçilerden, danışmanlardan veya müşteriler gibi benzeri konumda olanlardan karşılıksız veya ödünç niteliğinde para kabul edemez. Ayrıca, seyahat giderlerini, etkinlik harcamalarını ve benzeri ödemelerini de karşı tarafa ödetemez. Era Grup Alüminyum çalışanlarının, görev yaparken taraflı davranmalarını, doğru karar almalarını etkileyecek düzeyde parasal değeri olan hediye vb. alması yasaktır.

Şirket Çalışanları; alınan hediyeler işletme iş yapma amacına uygun, kanun ve yönetmeliklere ters düşmeyecek nitelikte, hediyenin dış paydaşlar tarafından öğrenildiği takdirde şirket imaj ve itibarını zedelemeyecek olması koşulu ile aşağıda belirtilen ve çerçevesi çizilmiş hediyeleri alabilir ve/veya verebilirler.

Şirket promosyon malzemelerini, herhangi bir menfaate hizmet etmeksizin belli paylaşımlarda bulundukları iş ortaklarına, arkadaşlarına, kişisel kullanımlarına yönelik olarak onay alarak verebilir veya kullanabilirler.

Yukarıda belirtilen koşullara uygun olmak şartıyla;

Şirket çalışanları, şirket nezdinde kabul edilebilir standartlarda eğlence, ikram ve yemek verebilir ve/veya davetleri kabul edebilir. Şirket adına temsilen katıldığı fuar, şölen, seminer ve benzeri programlarda para dışında sembolik değeri olan ödül, plaket, kupa, sertifika vb. hediyeleri alabilir ve/veya verebilir.

Yukarıda belirtilen konular ve para dışındaki diğer hediyeler vb. belirtilen koşullardaki durumlarda, her takvim yılı ve hediyeyi veren kişi/kurum ayrı olmak şartıyla alınan hediyeler için ayrıca onay gerekmez. Yine belirtilen koşullar ile uyumlu olmak şartıyla, şirket uygun ürünleri ve hizmetleri hediye olarak kabul edebilir ve şirket üst yönetiminin bilgisi ve onayı dâhilinde, alıcının kültürüne ve etik değerlere uygun ürün veya hizmetler hediye olarak verilebilir.

Açıktan ve/veya gizlice bir çıkar ilişkisine dayanan hediye veya menfaatlerin alınması ve verilmesi yasaktır. Şirket üst yönetimi tarafından müşteri, bayi ve iş ilişkisinde bulunulan diğer 3.kişilere verilecek hediye ve promosyon malzemelerinin neler olabileceği belirlenerek onaylanır. Onaylanan bu hediye ve promosyon malzemelerinin dağıtımı için ayrıca izin almaya gerek yoktur.

Yerel kültür değerlerinin şirket politikasında belirlenen değerlerin üzerinde karşılıklı hediye vermeyi gerektirdiği istisnai durumlarda, bu hediyeler sadece şirket üst yönetiminin onayı ile kabul edilebilir. Bu hediye değişimleri bölgenin ve ülkenin kültürüne uyumlu şekilde olacaktır.

6.1.7 Rüşvet Alma/Verme ve Görevi Kötüye Kullanma:

Her ne ad ile olursa olsun rüşvet ve/veya komisyon almak, vermek veya teklif etmek hiçbir şart al- tında kabul edilemez. Hiçbir çalışan, doğrudan veya dolaylı olarak, haksız menfaat elde etmek amacıyla, iş ilişkisi içerisinde olunan herhangi bir kişiye, para veya değeri olan herhangi bir şey teklif ve taahhüt edemez, veremez veya para ya da değeri olan herhangi bir şeyin verilmesine aracılık edemez. Çalışanlar rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınmalıdır.

6.1.8 İş Ahlakı ve Davranışlar:

Tüm Era Grup Alüminyum çalışanları görevlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verilebilir ve sorumlu şekilde yürütmelidir. Mesai arkadaşlarının ve çalışılan diğer kişilerle ilişkilerinde karşılıklı sevgi, saygı, güven ve iş birliği anlayışı esas tutulmalıdır. Era Grup Alüminyum bünyesindeki işlerinin yürütülmesinde, tüm çalışanlar bireylerin haklarına ve kültürel farklılıklarına saygı göstermek durumundadır. Era Grup Alüminyum çalışanları şirket içinde veya dışında taciz, tecavüz, şiddet kullanma vb. eylemlerde bulunmamalı, sarhoş veya kumarbaz biri olarak tanınma gibi toplumun örf ve adetlerine aykırı tutum ve davranışlar içinde olmamalıdır. Ayrıca yasalarla da düzenlenen mobbing anlamına gelecek durumlardan da kaçınmalıdır. Çünkü söz konusu davranışlar Era Grup Alüminyum camiasını olumsuz şekilde etkileyecek ve kurumsal imajı zedeleyecektir.

6.1.9 İç Kontrol ve İç Denetim:

Era Grup Alüminyum, şirket itibarının ve varlıklarının korunmasını, şirket varlıklarının amacına uygun verimli kullanılmasını ve mali kayıtların, üretilen raporların güvenilir ve doğru olmalarını sağlamak için, iç kontrol prosedürlerini oluşturarak tanımlı hale getirmiştir. Tüm çalışanlar görevlerini her seferinde iç kontrol prosedürleri- ne uygun olarak yapmalıdır. İç denetim birimi gerçekleştireceği denetimlerle, işletme süreçlerinde kontrol prosedürlerine uygunluğu araştıracaktır. Ancak şirketin iç kontrol siteminin sorumluluğu sadece yönetime ve iç denetim birimine özgü olmayıp, bütün çalışanlar iç kontrol sitemine sahip çıkmalıdır. Örneğin; depodaki bir çalışanda, bir güvenlik görevlisi de eksik veya yanlış yapılan bir işin düzeltilmesi için öneride bulunmalıdır.

6.2 PAYDAŞ İLİŞKİLERİ VE SORUMLULUKLAR

6.2.1 Yazılı Medya ve Sosyal Medya ile İlişkiler:

Era Grup Alüminyum adına herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, seminer- konferans ve benzeri yerlere konuşmacı olarak katılmak şirket üst yönetiminin onayına tabidir. Sosyal medyada yazılı onay almadan kurum adını kullanmak yasaktır. Sosyal medyada kurum adı kullanarak dini, sosyal, siyasi vb. konularda açıklama ve yorumlarda bulunamazlar. Medyaya yapılacak resmi bildiriler yönetimce açıkça yetkilen- dirilmiş kişi ya da kişiler tarafından yapılır.

6.2.2 Çalışanların Sorumlulukları:

Tüm Era Grup Alüminyum çalışanlarının şirket prosedür ve kurallarıyla uyumlu davranışlar sergilemeleri ve tüm çalışmalarında bu prensipleri korumaları beklenir.

Tüm çalışanların; Era Grup Alüminyum İş Etiği Kurallarını okuma, içinde yer alan kural, ilke ve değerleri bilme, anlama, içselleştirme ve bunlara uygun hareket etme, şirket için geçerli olan genel ve işi ile ilgili politika ve prosedürleri bilme ve buna uygun davranma, kendisinin uyumu kadar iş arkadaşlarının da söz konusu prosedürlere uyumunu teşvik etme, şayet kurallara uymayanlar ve kasıtlı veya kasıtsız yanlışlıklar içinde olanlar varsa, bunları, sırasıyla önce ilgili birim yöneticisine, ilgili yönetici söz konusu yanlışlığın içinde ise iç denetim birimine doğrudan bildirmelidir.

6.2.3 Yöneticilerin Sorumlulukları:

Tüm yöneticiler, çalışanlarının Era Grup Alüminyum İş Etiği Kurallarından haberdar olduğundan emin olmalıdır. Yöneticiler, etik kuralları destekleyen bir şirket kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktan, etik kuralların uygulanmasına önderlik eden davranışlarıyla örnek olmaktan ve etik kurallar ile ilgili kendileri ve ekibinin soru, şikâyet, öneri ve bildirimlerini iç denetim birimine iletmeleri konusunda çalışanlarını cesaretlendirmek ve onları desteklemekten sorumludur.

6.2.4 İş Ortaklarının Sorumlulukları:

Era Grup Alüminyum ile iş yapan müşteri ve tedarikçiler, Era Grup Alüminyum çalışanları ile ilgili karşılaştıkları özellikle hata ve hile kaynaklı iş ve işlemleri zamanında, eksiksiz olarak sırasıyla önce ilgili birim yöneticisine, ilgili yönetici söz konusu yanlışlığın içinde ise iç denetim birimine doğrudan bildirmelidir.

6.3 ŞİRKETİN PAYDAŞLARA KARŞI SORUMLULUKLARI

Era Grup Alüminyum adına yönetim; yasal sorumlulukların yanı sıra müşterilerine, çalışanlarına, şirket ortaklarına, tedarikçi ve iş ortaklarına, rakiplerine, topluma ve insanlığa aşağıda belirtilen sorumlulukların yerine getirilmesine özen gösterir. Bunlar;

6.3.1 Kanuni Sorumluluklar:

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemleri T.C. Yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunulur. Her türlü kayıt dışı faaliyet yasak olup, belge ve kayıtların doğruluk ve tutarlılığı esastır. Tüm faaliyet ve işlemler yürütülürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü, siyasi partiler vb. kuruluşlara herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın, eşit mesafede yer alınarak, sorumluluk bilinci ile toplum yararı gözetilerek yükümlülükler yerine getirilir.

6.3.2 Dış Müşterilere Karşı Sorumluluklar:

Era Grup Alüminyum; müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine en kısa ve en doğru şekilde cevap veren bir anlayışla çalışır. Hizmetlerini, zamanında ve söz verdiği koşullarda sunar. Müşterilerine saygı, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşır.

6.3.3 Çalışanlara Karşı Sorumluluklar:

Çalışanlara özlük hakları tam ve doğru biçimde sağlanır. Çalışanlara dürüst ve adil davranılır, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunulur. Çalışanların bireysel gelişimi için gerekli çaba gösterilir. Sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetler desteklenir. İş hayatı ile özel hayat arasındaki denge gözetilir.

6.3.4 Tedarikçi/İş Ortaklarına Karşı Sorumluluklar:

Yükümlülükler zamanında yerine getirilir. İş yapılan kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarının gizli bilgileri özenle korunur.

6.3.5 Rakiplere Karşı Sorumluluklar:

Yasal ve etik olan alanlarda rekabet edilerek haksız rekabetten kaçınılır. Rakip ürünler kötülenmez, yanıltıcı reklam yapılmaz.

6.3.6 Topluma, İnsanlığa ve Doğaya Karşı Sorumluluklar:

Vatandaşlık bilinciyle; toplumsal konularda, doğal afet gibi durumlarda öncü olmak, duyarlı davranmak, kamu yararına olan hizmetlerde bulunmak, Türkiye’de ve uluslararası faaliyette bulunulan bölgelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranmak. Faaliyet gösterilen yerlerde doğa ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında yasal mevzuatın gerektirdiği veya zorunlu olmasa dahi alınabilecek tüm tedbirlerin alınmasına gayret gösterilir.

6.4 UYGULANACAK MEVZUAT

Era Grup Alüminyum ’un, yurtiçi ve yurt dışı pazarlarda faaliyet gösteriyor olması nedeniyle, şirket operasyonları hem T.C. Yasalarına hem de farklı ülke yasa ve düzenlemelerine tabidir. Farklı ülkelerde iş yapma etiği- ne ilişkin soru işaretleri olduğunda öncelikle işin yapıldığı ülkedeki yasal düzenlemelere uyulmalıdır. Söz konusu durumlarda; öncelikle İşin yapılacağı ülke ve/veya ülkelerdeki yasal prosedürler izlenmeli, şayet uluslararası platformda faaliyet gösterecek Era Grup Alüminyum Şirketinin benimsediği etik değerler açısından sakıncalı sonuçlar doğurabilecek mahiyette ise, bu durumda sahip olduğumuz etik kurallar ve prosedürler dâhilinde çözüm yolları bulmaya çalışılmalıdır. Gerekiyorsa etik kuruldan görüş istenmelidir.

6.5 ETİK UYGUNLUĞUNUN TESPİTİ

Tüm iş süreçlerinde ve faaliyetlerin yürütülmesinde, Era Grup Alüminyum İş Etiği Kuralları doğrultusunda hareket edilmesine yardımcı olmak amacıyla “Etik Açıdan Dikkate Alınması Gereken Temel Sorular” hazırlanmıştır.

6.6 ETİK AÇIDAN DİKKATE ALINMASI VE SORULMASI GEREKEN SORULAR

Era Grup Alüminyum İş Etiği Kuralları ’na göre nasıl davranmam gerektiğini biliyor muyum?

İçinde bulunduğum davranış, şirket politika ve prosedürleri ile kanun ve kurallara uygun mudur?

Bu davranışım dengeli ve adil mi? Bir başkası yapsa, rahatsız olur muydum?

Benden yapmam istenen, yasalara ve Era Grup Alüminyum İş Etiği Kuralları ’na uygun mudur?

Şahit olduğum davranış, yasalara ve Era Grup Alüminyum İş Etiği Kuralları ’na uygun mudur?

Era Grup Alüminyum ve paydaşlarımız, bu davranışın tüm ayrıntıları kamuoyunca duyulsa, rahatsız olur muydu?

Bu davranışta bulunduğumu başkaları bilseydi zor durumda kalır mıydım veya mahcup olur muydum?

Yaptığım davranış, benim için veya Era Grup Alüminyum için olumsuz sonuçlar doğurabilir mi?

Başka kimler bundan etkilenebilir (diğer çalışanlar, ortaklar, vb.)?

Bu Davranış nasıl göründü?

Basın ve medyada nasıl yansırdı?

Makul bir kişi aynı koşullarda ne düşünürdü?

6.7 ETİK KURALLARA UYUMSUZLUKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

İş Etiği Kurallarını ve şirket politikalarını ve prosedürlerini ihlal edenler gerekirse işten ayrılmalarının istenmesine kadar varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi tutulacaklardır. Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişiler için de uygulanacaktır.

6.8 ETİK KURUL

Etik Kurul, Era Grup Alüminyum Etik Kuralları kapsamında etik kuralların ihlal edildiğine dair şikâyet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlemek ile görevlendirilmiştir. Era Grup Alüminyum Genel Müdürü’ne bağlı olarak çalışan Etik Kurul aşağıdaki belirtilmiş unvan ve kişilerden oluşmaktadır.

Etik Kurul Başkanı: Yönetim Kurulu Başkanı

Etik Kurul Üyesi: Genel Müdür

Etik Kurul Üyesi: Fabrika Müdürü

Etik Kurul Üyesi: İK Müdürü

Etik Kurul Üyesi: Kalite Müdürü

Etik Kurul Üyesi: Operasyonlar Müdürü

Alüminyumun Gücünü Geleceğe Taşıyoruz.

E-Bültene Kaydolun!

Kurumsal
© 2023 Era Grup Alüminyum. Her hakkı saklıdır.
İletişim      Kariyer